Algemene Voorwaarden

Inleiding

Hieronder vind u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukke n,zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Identiteit

Naam onderneming; K.And Dutch

Naam ondernemer ; Euguenia Lucas

Telefoon nummer ;06-18035381

E-Mail adres ; info@kanddutch .nl

Website ; www.kanddutch.nl

KVK nummer ; 68225679

BTW nummer ; 1663.37.699.B.01


Definities

1 Website: de website van K.And.Dutch, te raadplegen via www.kanddutch.nl  en alle bijbehorende subdomeinen.

2 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met K.And.Dutch en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

3Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen K.And.Dutch en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

4 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Prijzen en informatie

-Alle op de website en in andere van K.And.Dutch afkomstige materialen vermelde prijzen zijn incl btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd

-Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeen komst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden vermeld.

-De inhoud van de website is met grootste zorg samengesteld, K.And.Dutch kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en informatie op de website afkomstig materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer en typfouten.

-K.And.dutch kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor afbeeldingen. opgaven van maten en verdere omschrijvingen van de verkochten zaak zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar zonder dat de koper daar rechten aan kan ontlenen. 


Totstandkoming Overeenkomst

1-De overeen komst komt tot stand op het moment van aanvaarding door klant van het aanbod van K.And.Dutch en het voldoen aan de daarbij door K.And.Dutch gestelde voorwaarden.


2-Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt K.And.Dutch onverwijd langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.


3-Indien blijkt dat bij de aanvaarding op of andere wijze aangaan van de overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft K.And.Dutch het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.


4-K.And.Dutch kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant zijn betalingsverplichting kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien K.And.Dutch op grond van dit onderzoek goede reden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan , is hij gerechtigd gemotiveerden bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden ,zoals vooruitbetaling te verbinden.


Registratie

1-Om optimaal gebruik te kunnen maken van de website ,kan de klant zicht registreren via het registratie/account formulier op de website.

2-tijdens de registratie kiest de klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3-Klant dient zijn wachtwoord/gebruikersnaam strikt geheim te houden, K.And.Dutch is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook die klant is . Al hetgeen gebeurt via het account van de klant , valt onder de verantwoordelijkheid en risico van de klant.

Indien klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen , dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en K.And.Dutch daarvan in kennis te stellen, Zodat K.And.Dutch gepaste maatregelen kan nemen.  

                                                                                                           

Uitvoering Overeenkomst

1 Zodra de bestelling door K.And.Dutch is ontvangen, stuurt K.And.Dutch de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 K.And.Dutch  is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

4 Indien K.And.Dutch de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5 K.And.Dutch raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7 K.And.Dutch  is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.


Herroepingsrecht

1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met K.And.Dutch binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft K.And.Dutch een raming van deze kosten.

3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan K.And.Dutch of op andere ondubbelzinnige wijze aan K.And.Dutch kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. K.And.Dutch bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

 

Producten kunnen geretourneerd worden aan

K.ANd.Dutch

Oranje Nassaulaan 33

6026 BW Maarheeze

Nederland 


6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft K.And.Dutch de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen


Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

 

Tenzij K.And.Dutch aanbiedt het product zelf af te halen, mag K.And.Dutch wachten met terugbetalen tot K.And.Dutch het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

 

Betaling

1 Klant dient betalingen aan K.And.Dutch volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. K.And.Dutch is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de K.And.Dutch is gewezen op de te late betaling en K.And.Dutch de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is K.and.Dutch gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. K.And.Dutch kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Garantie en conformiteit

1 K.And.Dutch staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat K.And.Dutch er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2 K.And.Dutch geeft zes maanden garantie op alle aankopen. De gegeven garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt K.And.Dutch daarvan in kennis te stellen.

4 Indien K.And.Dutch de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

 

Klachtenprocedure

1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van K.And.Dutch, dan kan hij bij K.And.Dutch telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2 K.And.Dutch geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal K.And.Dutch binnen drie dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

Persoonsgegevens

1 K.And.Dutch verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar K.And.Dutch gevestigd is.

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.


K.And.Dutch

Oranje Nassaulaan 33

6026BW Maarheeze

tel +31 618035381

email info@kanddutch.nl